Rekrutacja

Podanie

W roku 2019 jest rozdzielona rekrutacja do starego oraz nowego typu liceum:
Wzory podania do Liceum, jako szkoły ponadgimnazjalnej, czyli liceum 3-letniego:
- w postaci dokumentu pdf,        - w postaci dokumentu doc
oraz
wzory podania do Liceum, jako szkoły ponadpodstawowej, czyli liceum 4-letniego
- w postaci dokumentu pdf,        - w postaci dokumentu doc


Rekrutacja 2019 zasady

Zasady rekrutacji do liceum na nowy rok szkolny 2019/2020 przedstawiamy na odrębnej stronie:

 Rekrutacja 2019

Zapraszamy do zapoznania się z prezentowanymi informacjami

Rekrutacja 2019 punktowanie

Zasady punktowania wniosków o przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego w rekrutacji 2019
opisuje Ministerstwo Edukacji Narodowej na stronach https://www.gov.pl/web/edukacja,
a dokładniej https://www.gov.pl/web/edukacja/rekrutacja-na-rok-szkolny-20192020.

Dla wygody zamieszczamy linki do ulotki informacyjnej MEN:

2019 MEN ULOTKA REKRUTACJA oks

2019 MEN ULOTKA REKRUTACJA ok2s


Rekrutacja 2018 - zasady

Zasady rekrutacji do klas pierwszych
Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Złotoryi
w roku szkolnym 2018/2019

 
1.    Rekrutacja uczniów do Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Złotoryi odbywać się będzie na podstawie:

a/ liczby punktów uzyskanych za oceny z języka polskiego i 3  wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych na świadectwie ukończenia gimnazjum w zależności od profilu kształcenia

b/ liczby punktów  uzyskanych  za wyniki egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, zawartych w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu,  o którym mowa w odrębnych przepisach.

c/ liczby punktów uzyskanych  za osiągnięcia uczniów wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum

2. Sumę punktów rekrutacyjnych kandydata obliczać się będzie z uwzględnieniem następujących zasad:
50% stanowią punkty pochodzące z egzaminu gimnazjalnego, a wynik przedstawiony w procentach z:  j. polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie, matematyki, przedmiotów przyrodniczych, języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym - mnoży się przez 0,2
40% stanowią punkty za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych – maksymalnie 40% punktów rekrutacyjnych. Według skali określonej w rozporządzeniu MEN za oceny wyrażone w stopniu:
celujący           18p.
bardzo dobry   17p.
dobry              14p.
dostateczny      8p.
dopuszczający    2p.
10% stanowią punkty za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, w tym:
- świadectwo z wyróżnieniem   7  punktów rekrutacyjnych
- udział ucznia w konkursach przedmiotowych, artystycznych  i sportowych
- osiągnięcia udokumentowane za działalność na rzecz innych ludzi w ramach działań charytatywnych i wolontariatu 3 punkty rekrutacyjne

3. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu punkty ustala się na podstawie  kryteriów określonych w §8 Rozporządzenia MEN

4. Dodatkowymi kryteriami różnicującymi kandydatów w przypadku posiadania równej liczby punktów rekrutacyjnych są :
• łączna liczba punktów na egzaminie gimnazjalnym,
• ocena z zachowania,
• średnia z przedmiotów obowiązkowych na świadectwie ukończenia gimnazjum.
• sytuacja losowa, rodzinna /sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, domach dziecka, rodzinach zastępczych/ i zdrowotna kandydata potwierdzona opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.
 
5. Kandydatom do poszczególnych klas nalicza się punkty z następujących czterech przedmiotów:
Klasa biologiczno-chemiczna
  język polski
  język obcy
  biologia
  chemia
Klasa humanistyczna z edukacją medialną
  język polski
  język obcy
  historia
  wos
Klasa matematyczna z rozszerzoną geografią i matematyką
  język polski
  język obcy
  matematyka
  geografia (lub fizyka)
Klasa sportowa
  język polski
  język obcy
  geografia
  wychowanie fizyczne
 
6. O przyjęciu do Liceum decyduje  suma punktów rekrutacyjnych. 

7. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani  są  do wybranej  klasy niezależnie od kryteriów.

8. Przy przyjmowaniu do szkoły w przypadku równorzędnych wyników pierwszeństwo mają :
-  sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
-  kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.

9. Kandydaci do Liceum składają dokumenty w terminie:
•  od 01.06.2018 do 20.06.2018 - składanie  wniosków o przyjęcie do szkoły
•  od 22.06.2018 do 26.06.2018 - kandydaci do Liceum dołączają dokumenty:
- kopie świadectwa ukończenia szkoły oraz kopię zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego
- 2 fotografie /podpisane/,
- kandydaci z  wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi schorzeniami dołączają  posiadane orzeczenia kwalifikacyjne poradni psychologiczno–pedagogicznej,
- kandydaci, laureaci lub finaliści konkursów przedmiotowych, dołączają zaświadczenie wydane przez komisje konkursowe.
- dokument potwierdzający pieczę zastępczą.

10. Ogłoszenie wstępnej listy wyników naboru do Liceum nastąpi nie później niż 13.07.2018r.

11. Kandydaci umieszczeni na listach kandydatów zakwalifikowanych do Liceum są obowiązani potwierdzić wolę podjęcia nauki w danej szkole najpóźniej do  godziny 15.00 20.07.2018r., przedkładając oryginały świadectw i certyfikatów.

12. Dokumenty kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły będą do odebrania niezwłocznie po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego.

13. Ostateczne ogłoszenie listy przyjętych uczniów do poszczególnych klas nastąpi nie później niż 26.07.2018r. do godz. 15.00.

Rusza rekrutacja do Liceum

Foto

Foto

Gimnazjaliści! Na nowy rok szkolny 2018/2019 proponujemy Wam następujące profile:


Foto
- klasa biologiczno-chemiczna
z rozszerzeniami języka angielskiego, biologii i chemii, a dodatkowo ochrona środowiska i dietetyka,Foto
- klasa humanistyczna z edukacją medialną,
z rozszerzeniami z j.polskiego, j.angielskiego i historii, a dodatkowo warsztaty dziennikarskie i fotograficzne,


Foto

- klasa matematyczna
z rozszerzeniami matematyki, geografii i j.angielskiego, a dodatkowo analiza matematyczna, algorytmika i programowanie


Foto

- klasa sportowa
z rozszerzeniami j. angielskiego, biologii i geografii, i dodatkowe godziny wychowania fizycznego,


 Języki obce
Jako drugi język obcy nowożytny proponujemy każdemu uczniowi do wyboru język niemiecki lub język hiszpański.
Języki obce są nauczane w grupach międzyoddziałowych z podziałem w zależności od poziomu umiejętności.

Nowość!
Proponujemy nauczanie międzyoddziałowe przedmiotów rozszerzonych. Od drugiej klasy indywidualny wybór dowolnego przedmiotu z listy przedmiotów rozszerzonych.

Oferta rekrutacyjna na rok 2018/2019

Gimnazjaliści!

Na nowy rok szkolny 2018/2019 proponujemy Wam następujące profile:
- klasa biologiczno-chemiczna z rozszerzeniami języka angielskiego, biologii i chemii, a jako przedmioty dodatkowe ochrona środowiska i dietetyka,
- klasa humanistyczna z edukacją medialną, z rozszerzeniami z języka polskiego, języka angielskiego i historii, a jako dodatkowe przewidziane są warsztaty dziennikarskie i warsztaty fotograficzne,
- klasa matematyczna z rozszerzeniami matematyki, geografii i języka angielskiego,a przedmioty dodatkowe analiza matematyczna, algorytmika i programowanie,
- klasa sportowa z rozszerzeniami języka angielskiego, biologii i geografii, do tego dodatkowe godziny wychowania fizycznego,

Jako drugi język obcy nowożytny proponujemy każdemu uczniowi do wyboru język niemiecki lub język hiszpański. Języki obce są nauczane w grupach międzyoddziałowych z podziałem w zależności od poziomu umiejętności.

Nowość!
Proponujemy nauczanie międzyoddziałowe przedmiotów rozszerzonych. Od drugiej klasy indywidualny wybór dowolnego przedmiotu z listy przedmiotów rozszerzonych.